Skip to main content

Algemene voorwaarden & Klachtenregeling

­­Algemene voorwaarden Mr. Berendsen Advocaten

versie 1 januari 2022

 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de advocaten die bij Mr. Berendsen Advocaten werkzaam zijn of waren en derden als hierna genoemd onder 3.
 2. Werk voor een cliënt wordt verricht krachtens een overeenkomst van opdracht. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding ervan door de betreffende advocaat. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever stemt er evenwel mee in dat in voorkomende gevallen een andere advocaat diensten verricht (bij voorbeeld bij afwezigheid van de advocaat of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen).
 3. De advocaat zal bij de inschakeling van niet bij hem werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten en deurwaarders) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De advocaat is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico. Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen gesteld in de Verordening op de advocatuur.
 5. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat (uit welken hoofde dan ook) beperkt tot het door de advocaat in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium, tot een maximum van € 100.000. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt waren of redelijkerwijze konden zijn.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan de advocaat te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 7. Wij zijn verplicht om de identiteit van onze opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.
 8. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief. Daarnaast is de opdrachtgever verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (kosten van derden, zoals griffierecht en deurwaarderskosten). De advocaat kan van tijd tot tijd een declaratie zenden voor reeds verricht werk en reeds voorgeschoten verschotten. De advocaat kan vóór de aanvang van het werk van de opdrachtgever een voorschot verlangen en nadien een nader voorschot. Hij mag zijn werk opschorten zolang het (nadere) voorschot niet is voldaan. Voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 9. Tenzij de opdrachtgever daarom vraagt en daartoe de technische hulpmiddelen heeft geschiedt verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer ongecodeerd. De advocaat aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie via het internet.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn op alle opdrachten die door advocaten van Mr. Berendsen Advocaten zijn aanvaard van toepassing. Ingeval van verschil tussen de vertaalde en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
 11. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en de advocaat is alleen Nederlands recht van toepassing.
 12. De burgerlijke rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet een andere rechter dwingend aanwijst.
 13. De wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan is beschreven in ons privacy statement, te vinden op onze website.

Kantoorklachtenregeling Mr. Berendsen Advocaten

versie 1 juli 2016

 1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • beklaagde: degene over wie wordt geklaagd;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.
 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Mr. Berendsen Advocaten en de cliënt. Mr. Berendsen Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze kantoorklachtenregeling.
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden beslecht overeenkomstig artikel 12 van de Algemene Voorwaarden van Mr. Berendsen Advocaten.
 3. Elke klacht wordt doorgeleid naar mr. Robert M. Berendsen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Hij stelt de beklaagde in kennis van de klacht en stelt de klager en beklaagde in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. De beklaagde tracht om samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen deze wel een oordeel tegemoet kan zien.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en beklaagde schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht zonder oordeel over de gegrondheid naar tevredenheid is afgehandeld zorgt de klachtenfunctionaris voor deugde schriftelijke vastlegging.
 7. De klachtenfunctionaris en de beklaagde nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 8. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 9. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. De beklaagde houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
Chat openen
1
Stuur ons een bericht/Send us a message/Envoyez-nous un message WhatsApp.