Skip to main content
ArbeidsrechtUitspraken

Rechtbank Midden-Nederland weigert ontbindingsverzoek werkgever: bescherming werknemer tegen discriminatie

Rechtbank Midden-Nederland, 29 maart 2024 – In een belangrijke beschikking heeft de kantonrechter een ontbindingsverzoek van een werkgever afgewezen vanwege een geconstateerde discriminatieklacht. Dit vonnis beschermt de werknemer tegen benadeling na een ingediende klacht over discriminatie op grond van geslacht, in dit geval wegens zwangerschap.

Zaakoverzicht

De zaak betrof een verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer had een klacht ingediend over discriminatie, omdat ze na haar zwangerschapsverlof onder minder gunstige voorwaarden en omstandigheden in haar functie zou zijn teruggekeerd.

Belangrijke Feiten

  1. Arbeidsverhouding en Klachten: De werkneemster werkte sinds mei 2020 bij de werkgever en had na haar zwangerschapsverlof een terugkeer naar een veranderde en minder gunstige functie ervaren. Dit leidde tot een klacht wegens discriminatie op grond van geslacht.
  2. Reorganisatie en Functiewijziging: Tijdens haar verlof voerde de werkgever een reorganisatie door, waarbij de meest lucratieve klanten naar een nieuw gevormd Platinum Team gingen. De werkneemster keerde terug in een Gold Team, waarvan zij voor haar verlof ook deel had uitgemaakt, met minder waardevolle klanten, wat een groot verlies aan inkomstenpotentieel voor haar betekende.
  3. Mediation en Herplaatsing: Pogingen tot mediation en herplaatsing binnen de organisatie slaagden niet, wat de spanningen tussen de werkneemster en haar werkgever verder deed escaleren.

Oordeel van de Kantonrechter

De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek van de werkgever af op grond van de volgende overwegingen:

  1. Verband met de discriminatieklacht: De kantonrechter stelde vast dat de verstoorde arbeidsverhouding onlosmakelijk verbonden was met de door de werkneemster ingediende discriminatieklacht. Dit verband maakt dat toewijzing van het ontbindingsverzoek zou leiden tot een verboden victimisatie-ontslag, in strijd met artikel 7:646 lid 14 BW.
  2. Werkgever kon discriminatie niet weerleggen: Het College voor de Rechten van de Mens had geoordeeld dat de werkgever geen verboden onderscheid maakte bij de functiewijziging na het verlof, maar wel bij de klachtbehandeling. Anders dan het College meende de kantonrechter dat er sprake was van victimisatie-onstlag.
  3. Afwijzing: De kantonrechter oordeelde dat de arbeidsovereenkomst voortduurt en dat partijen stappen zullen moeten zetten om een voor beide partijen bevredigende invulling aan de arbeidsovereenkomst te geven.
  4. Discriminatie: De kantonrechter kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het feit dat werkneemster in de periode rond de reorganisatie afwezig is geweest (bewust dan wel onbewust) een belangrijke rol heeft gespeeld bij de keuze van werkgever om werkneemster na terugkeer weer in het Gold Team te laten dat. Een vrouw die zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft, heeft op grond van artikel 7:646 lid 1 BW, in samenhang gelezen met artikel 15 van de Richtlijn 2006/54/EG, na afloop van haar verlofperiode het recht om onder voor haar niet minder gunstige voorwaarden en omstandigheden naar haar eigen functie of naar een gelijkwaardige functie terug te keren. Het verbaast de kantonrechter dat werkneemster na terugkeer van haar verlof niet in staat is gesteld zich te bewijzen in het Platinum Team. Niet valt in te zien waarom dit niet alsnog zou kunnen.

Gevolgen van de Uitspraak

De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werkneemster blijft van kracht. Beide partijen moeten nu samenwerken om de arbeidsrelatie te herstellen. De werkgever is veroordeeld tot betaling van €6.000 aan buitengerechtelijke kosten en de proceskosten van €1.077.

Slotopmerkingen

Deze uitspraak benadrukt het belang van een zorgvuldige behandeling van discriminatieklachten door werkgevers en de bescherming van werknemers tegen benadeling na het indienen van een dergelijke klacht. Voor juridische bijstand en advies in vergelijkbare situaties kunt u contact opnemen met ons advocatenkantoor. Wij staan klaar om u te ondersteunen in uw arbeidsrechtelijke kwesties.

Lees de volledige uitspraak hier.

Chat openen
1
Stuur ons een bericht/Send us a message/Envoyez-nous un message WhatsApp.